top of page

ขอแสดงความยินดีกับผู้อบรมหลักสูตร SMS (IATA Certified) รุ่นที่ 3

🎉 Congratulations to Your Success !!! 🎉

> คอร์ส Introduction to Safety Management Systems (IATA Certified) รุ่นที่ 3 < ณ สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 12 ท่าน ที่สอบผ่านและได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง IATA ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรักษาความปลอดภัยด้านการบินให้มากยิ่งขึ้น ✈️


สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line: @daa_dpu 📞 061 863 7991 🌐 daa.dpu.ac.th

18 views0 comments

コメント


bottom of page