top of page

คู่มือลงทะเบียน IATA customer portal

Updated: Oct 9, 2023

1. ลงทะเบียนเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ https://portal.iata.org

 • ทำการ Create New User

 • ท่านที่เคยลงทะเบียนหรือสอบ Online กับ IATA ก่อนหน้านี้ สามารถใช้ E-mail และ Password เดิมเข้าระบบได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 • หากลืม Password สามารถกรอก E-mail เพื่อ Reset Password ได้


2. กรอกรายละเอียดของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของท่านให้ถูกต้องเพราะข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏ ในใบประกาศนียบัตร

 • แนะนำให้ผู้เข้าอบรมจดหรือบันทึก E-mail และ Password สำหรับเข้าระบบ เนื่องจากระบบ IATA customer portal จะทำการบันทึกประวัติการเรียนและใบประกาศนียบัตรไว้ให้ท่านทั้งหมด

 • หลังกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดยืนยัน


3. หลังกดยืนยัน ระบบ IATA customer portal จะส่ง confirmation e-mail

ไปยังอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ให้ท่านคลิกคำว่า Here เพื่อเป็นการยืนยันอีเมล์และนำท่านเข้าระบบอีกครั้ง4. เมื่อ Log in แล้วระบบจะนำท่านไปยังหน้า Home จากนั้นให้ท่านไปที่ Favorite Services และกดเข้าไปที่ Training Platform (LMS)

 • ระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากกรอกเสร็จระบบจะโชว์หน้า Training Platform (LMS)

 • กรณีที่เข้า Training Platform (LMS) ไม่ได้ ให้ปลดล็อค pop-up และลองเข้าระบบอีกครั้งด้วย google chrome5. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะโชว์หน้า Training Platform (LMS)


 • กรอกรหัส Enrolment key 12 หลัก แล้วกด Submit ระบบจะขึ้นหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนไว้กับทางสถาบันฯ

 • ไปที่ My booking จากนั้น Open Course ที่ท่านลงทะเบียนไว้ จะปรากฎข้อสอบ, คู่มือการเรียน (ในกรณีที่ซื้อคู่มือประกอบการเรียนเป็น E-book), และบทเรียน (ในกรณีที่ลงเรียนแบบ Online)

 • IATA ให้สิทธิ์ในการทำข้อสอบ 2 ครั้ง ในกรณีที่ผลสอบไม่ผ่าน โดยท่านต้องดำเนินการสอบภายในระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันลงทะเบียน)


6. วิธีการ Download ใบประกาศนียบัตร

 • ไปที่ My Profile และไปยัง My Awards

 • จะปรากฎใบประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ท่านสอบผ่าน คลิ๊กที่ Print เพื่อ Download ใบประกาศนียบัตร


ข้อมูลสำหรับการสอบคอร์ส IATA

 • Aviation Law Fundamentals (e-learning)

- ข้อสอบจำนวน 30 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง

- ต้องสอบได้ 70% จึงถึงว่าสอบผ่าน

- สามารถทำข้อสอบได้ 2 ครั้ง

 • Overview of the Air Transportation System (e-learning)

- ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง

- ต้องสอบได้ 70% จึงถึงว่าสอบผ่าน

- สามารถทำข้อสอบได้ 2 ครั้ง

 • Airline Customer Service Fundamentals (e-learning)

- ข้อสอบจำนวน 30 ข้อ เวลา 1.5 ชั่วโมง

- ต้องสอบได้ 70% จึงถึงว่าสอบผ่าน

- สามารถทำข้อสอบได้ 2 ครั้ง

 • Aviation Security Awareness

- ข้อสอบจำนวน 60 ข้อ เวลา 2.5 ชั่วโมง

- Passing Grade: 48 correct answers

- Distinction Grade: 54 correct answers

- สามารถทำข้อสอบได้ 2 ครั้ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม(แจ้งปัญหาในการสมัคร)

Line : @daa_dpu หรือคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/hHrcpYa

Tel. 061-863-7991

1,367 views0 comments

Comments


bottom of page