หลักสูตร Train the Trainer for Aviation Personnel รุ่นที่ 15 ในรูปแบบ Hybrid (Online + On-site)


DAA สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Train the Trainer for Aviation Personnel รุ่นที่ 15 ในรูปแบบ Hybrid (Online + On-site)


ทั้งนี้ DAA ขอขอบพระคุณทุกท่านจาก AOTAVSEC ที่เชื่อมั่นในหลักสูตรฝึกอบรมของ DAA และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด


#trainthetrainer #DAA #อบรมยุคโควิด #Hybridtraining #Aviation #Training

38 views0 comments