top of page

หลักสูตรฝึกอบรมในช่วงสถานการณ์ Covid-19

หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid - 19

ทางสถาบันฯ จึงเริ่มเดินหน้าจัดหลักสูตรฝึกอบรมในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา 2 หลักสูตร ได้แก่


หลักสูตรแรกคือ 🎉Train the Trainer for Aviation Personnel รุ่นที่ 12🎉 ณ สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าอบรมทั้ง 10 ท่าน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากรมือชีพกันอย่างเต็มที่
โดยใช้มาตรการคุมเข้มแบบ New Normal คือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกคน เน้นการสวมหน้ากากอนามัยหรือ Face Shield ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม


หลักสูตรที่ 2 คือ 🎉Aviation Law: Fundamentals (IATA Certified) รุ่นที่ 1 🎉 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นการฝึกอบรมรูปแบบ Online ครั้งแรกของสถาบันฯ ซึ่งเรียนผ่านระบบ Zoom ทำให้ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเดินทางและยังจัดสรรเวลาในการเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น


การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายที่ทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กรการบิน ซึ่งทางสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 10 ท่าน ที่สอบผ่านและได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง IATA หวังว่าทุกท่านนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานด้านการบินต่อไป ✈️
สอบถามรายละเอียดได้ที่

Line: @daa_dpu

📞 061 863 7991

36 views0 comments

Comentarios


bottom of page