top of page

โครงการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

Updated: May 13, 2022

โครงการสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษา CADT มีทักษะพร้อมสำหรับการทำงานจริงตาม “มาตรฐานอาชีพ” ที่เป็นมาตรฐานทั้งในระดับชาติและสากล เราได้จำลองเหตุการณ์ให้นักศึกษาได้สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ เสมือนสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หรือจบไปแล้วไม่เกิน 1 ปี) มีความมั่นใจในการสมัครงานตามที่ตนมุ่งหวังได้

12 views0 comments

Comments


bottom of page