Aviation Law: Fundamentals (IATA Certified) รุ่นที่ 2

Updated: 6 days ago

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ผ่านการสอบ Aviation Law: Fundamentals (IATA Certified) รุ่นที่ 2🎉 ซึ่งเป็นการอบรมผ่านทาง Online ในระบบ Zoom


ขอบพระคุณการตอบรับอย่างดีจากทุกท่าน ทางสถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกในหลักสูตรต่อๆ ไป

13 views0 comments