top of page
airlinsecustomerservice.jpg
IATA-Training_ATC_284x284px.png

หลักสูตร IATA Airline Customer Service Fundamentals  (Online)

*  หลักสูตรออกแบบตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก IATA (IATA Certified Course)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรในอุตสาหกรรมด้านการบิน

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการบริการลูกค้าในธุรกิจสายการบิน

 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการบิน

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ห้องเรียน Online ผ่านโปรแกรม Zoom

 • การบรรยาย (Lecture)

 • การฝึกปฏิบัติ  (Workshop)

 • กรณีศึกษา  (Case study)

 • การทำแบบทดสอบ (Test)

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่  1

 • Introduction to airline customer service

 • Communication skills

วันที่  2

 • Emotional intelligence

 • Cross-cultural awareness

 • Customer contact techniques

วันที่  3

 • Dealing with complaints and conflict 

 • ทำแบบทดสอบ IATA Online (หลังสอบผ่านผู้เรียนสามารถรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ได้ทันที)

ควบคุมการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดย:

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์

•   คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•   อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน
•   วิทยากร ICAO, IATA เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (https://cadt.dpu.ac.th/watana.html)

อาจารย์ชลฐิตา มุกดาหาร

• ผู้จัดการแผนกลยุทธ์และการตลาด สถาบันการบิน ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

• อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (World's Best Airline Cabin Crew of 2021)

• วิทยากร หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบกับ IATA Aviation Law: Fundamentals และ Overview of the Air Transportation System

ระยะเวลาการฝึกอบรม        3     วัน (เวลา 09.00-12.00 น.)

ค่าลงทะเบียน                       12,000.-    บาท  “Early Bird 9,900 บาท”  (จำนวนจำกัด)

   

bottom of page