top of page

IATA, Certificate of Authorization 2024!


The Only University in Thailand!


สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) : Your Future Begins Here!


DAA ก้าวสู่ปีที่ 7 ของการเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่ได้รับรองให้เป็น Authorized Training Center (ATC) ของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แห่งเดียวในไทย มีความพร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนหน่วยงานท่านในการออกแบบหลักสูตร จัดหาวิทยากรที่ได้รับรอง และฝึกอบรมหลักสูตรรับรองต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของท่าน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินของไทยและของโลก

ทั้งในปัจจุบันและต่ออนาคต


DAA เปิดให้บริการออกแบบหลักสูตรและจัดฝึกอบรมทั้ง In-house , Online และ Hybrid ให้กับหน่วยงานของท่าน


"เรียนในไทย มาตรฐานระดับโลก ต้อง DAA เท่านั้น!"


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 Line : @daa_dpu หรือคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/hHrcpYa

 Tel. 061-863-7991

21 views0 comments

Commentaires


bottom of page