top of page

WE ARE HIRING

Updated: May 13, 2022

รับสมัคร ผู้ฝึกสอนเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulator Instructor)

อากาศยานประเภท Cessna 172 และ Boeing 737-800NG จำนวน 2 ตำแหน่ง

Job details


ค่าตอบแทน

300-500 บาท/ชม. (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์)


ลักษณะการจ้าง

เป็นผู้ฝึกสอน Part-time แบบไม่ประจำ


คุณสมบัติ

 • สามารถทำการบินกับอากาศยานได้ทั้ง 2 ประเภท คือ Cessna 172 และ Boeing 737-800NG เท่านั้น (มี License สำหรับทำการบินเครื่อง Boeing 737-800 ขั้นต่ำ PPL)

 • มีความสามารถทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการบิน

 • หากมีใบรับรองการเป็นผู้ฝึกสอนเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง หรือมีประสบการณ์ในการฝึกสอน 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนได้

 • สามารถสร้างแรงจูงใจเชิงบวก (Positive Motivation) ให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองได้

 • สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบินให้แก่ผู้เรียนได้

 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การให้คำปรึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในส่วนของการสอนนักเรียนการบิน หรือบุคคลทั่วไป ให้สามารถใช้เครื่องช่วยฝึกบินจำลองได้อย่างถูกต้องและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนได้

 • สอนวิชาภาคพื้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการบิน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยฝึกบินจำลองได้

 • บันทึกข้อมูลการใช้งานเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแต่ละครั้ง ดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน หากมีปัญหาต้องสามารถแจ้งวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลองได้

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Aviation Academy: DAA) ถ.ประชาชื่น (เลียบคลองประปา ตรงข้าม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) จ.นนทบุรี

ช่องทางติดต่อ

ส่ง Resume/CV พร้อมแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กับทีม DAA

ทาง E-mail ที่ daa@dpu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Line OA: @daa_dpu

รับสมัครจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

743 views0 comments

Comments


bottom of page