top of page
Train the traininer 24.png

หลักสูตร  Train the Trainer for Aviation Personnel

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นวิทยากรมืออาชีพโดยเฉพาะในการฝึกอบรมด้านการบิน

รูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยาย (Lecture)

 • เน้นการฝึกฝนการปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ (Activity Based Learning) 

      

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่  1

 • แนะนำหลักสูตร

 • ความรู้ทั่วไปของอุตสาหกรรมการบิน

 • การฝึกอบรมบุคลากรการบิน

วันที่  2

 • การจัดการฝึกอบรม

 • การรายงานการฝึกอบรม

 • ทดสอบภาคทฤษฎี

วันที่  3

 • กิจกรรมสัมพันธ์

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

 • ความสำคัญของการเป็นวิทยากร

 • ทักษะการนำเสนอการบรรยาย

วันที่  4

 • บุคลิกภาพของการเป็นวิทยากร

 • เทคนิคการเป็นวิทยากร

 • ทักษะการนำเสนอการบรรยาย

วันที่  5

 • การใช้อุปกรณ์ช่วยสอน

 • ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

 • พิธีมอบประกาศนียบัตร

วิทยากร

1. นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์
  • คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน
  • วิทยากร ICAO, IATA เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (https://cadt.dpu.ac.th/watana.html)

 

2. นาวาอากาศเอก ดร.วีรชน นรานุต
  • รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
  • ครูสอนนักบิน
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ “รักเมืองไทย”

ระยะเวลาการฝึกอบรม        5     วัน

สถานที่ฝึกอบรม                   สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Aviation Academy: DAA)

ค่าลงทะเบียน                       16,000.-    บาท

bottom of page