หลักสูตร  Train the Trainer for Aviation Personnel

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

-   บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน
-   บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นวิทยากรมืออาชีพโดยเฉพาะในการฝึกอบรมด้านการบิน

รูปแบบการฝึกอบรม

-  การบรรยาย (Lecture)

-  เน้นการฝึกฝนการปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ (Activity Based Learning) 
      

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่  1

- แนะนำหลักสูตร
- ความรู้ทั่วไปของอุตสาหกรรมการบิน
- การฝึกอบรมบุคลากรการบิน

วันที่  2

-  การจัดการฝึกอบรม
-  การรายงานการฝึกอบรม
-  ทดสอบภาคทฤษฎี

วันที่  3

-  กิจกรรมสัมพันธ์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
- ความสำคัญของการเป็นวิทยากร
- ทักษะการนำเสนอการบรรยาย

วันที่  4

- บุคลิกภาพของการเป็นวิทยากร
- เทคนิคการเป็นวิทยากร
- ทักษะการนำเสนอการบรรยาย

วันที่  5

- การใช้อุปกรณ์ช่วยสอน
- ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
- พิธีมอบประกาศนียบัตร

วิทยากร

าวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์
  • คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน
  • วิทยากร ICAO, IATA เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (https://cadt.dpu.ac.th/watana.html)

 

นาวาอากาศเอก ดร.วีรชน นรานุต
  • รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
  • ครูสอนนักบิน
  • ผู้ประกาศข่าวรายการ “รักเมืองไทย”

ระยะเวลาการฝึกอบรม        5     วัน

สถานที่ฝึกอบรม                   สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Aviation Academy: DAA)

ค่าลงทะเบียน                       16,000.-    บาท

สมัครได้ที่       

© 2020  Dhurakij Pundit University Aviation Academy (DAA)  All Rights Reserved