หลักสูตร DAA Introduction to Air Law & Regulations

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

-  นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบิน

-  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานกฎหมาย สิทธิด้านผู้โดยสาร การประกันภัยอากาศยาน ฯลฯ

-  นักวิชาการกฎหมาย หรือนักกฎหมายที่สนใจด้านกฎหมายการเดินอากาศ

รูปแบบการฝึกอบรม

-  การบรรยาย (Lecture)

-  การฝึกปฏิบัติ  (Workshop)

-  กรณีศึกษา  (Case study)

-  การทดแบบทดสอบ (Post-test)

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่  1

-  ทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายการบินเบื้องต้น

วันที่  2

-  อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. 1944 (The 1944 Chicago Convention)

วันที่  3

-  กฎระเบียบด้านความปลอดภัย (Safety Regulations)

วันที่  4

-  กฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อม (Security, FAL and Environment Regulations)

วันที่  5

-  เศรษฐกิจการบิน (Economic Regulations)

-  Workshop และทำแบบทดสอบ

วิทยากร

1)  คุณสมชาย  พิพุธวัฒน์     อดีตอธิบดีกรมการบินพลเรือน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        5     วัน

สถานที่ฝึกอบรม                  สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Aviation Academy: DAA)

ค่าลงทะเบียน                       23,000.-    บาท

สมัครที่นี่       

  

© 2020  Dhurakij Pundit University Aviation Academy (DAA)  All Rights Reserved