top of page
daacrm.jpg

หลักสูตร DAA Human Factors and Crew Resource Management (CRM)

ปลดล๊อคพลังในตัวคุณกับหลักสูตรของเรา

 

การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือความแตกต่างกันในด้านมุมมอง ความเชื่อ ค่านิยม และแนวคิดต่อเรื่องต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น การที่จะทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัวนั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน

แนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน (CRM) จึงเกิดขึ้น โดยกรมการบินพลเรือนแห่งสหราชอาณาจักร (UK) กล่าวว่า

“ระบบการจัดการที่จัดสรรและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า (อุปกรณ์ กระบวนการ และบุคลากร) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

PC032048.jpg

กล่าวคือ CRM มุ่งเน้นทั้งการสร้างความรู้ ทักษะและทัศนคติในด้านการสื่อสาร การตระหนักรู้ต่อเหตุการณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม รวมถึงการประยุกต์ใช้ทักษะในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อการปฏิบัติงานบนเครื่องบินอย่างเป็นระบบ ทักษะการรู้คิดซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีการตระหนักถึงสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ เพื่อให้สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติด้าน CRM ไว้ในภาคผนวกที่ 16 (ICAO Annex 6 Part 1 Chapter 9) ว่า ผู้ประกอบการสายการบินต้องจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งบนภาคพื้นและในอากาศ ตามแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดขึ้น

ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของกรมการบินพลเรือน พ.ศ.2553 ว่าด้วย Crew Resource Management (CRM) หรือการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน ได้กำหนดให้สายการบินต้องจัดให้ ผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ (Flight Crew) และพนักงานต้อนรับในอากาศยาน ได้รับการอบรมในหลักสูตร CRM โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากอธิบดีกรณีเป็นการอบรมจากหน่วยงานภายในประเทศ หรือจากสถาบันที่รัฐต่างประเทศให้การรับรองไว้แล้ว

กรมการบินพลเรือนกำหนดให้หลักสูตร CRM แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักสูตรคือ

1. CRM สำหรับผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ 

กลุ่มเป้าหมาย  - นักบิน ต้นหน นายช่างประจำอากาศยาน และพนักงานอำนวยการบิน

 

2. CRM สำหรับพนักงานต้อนรับในอากาศยาน

กลุ่มเป้าหมาย  - พนักงานต้อนรับในอากาศยาน

ซึ่งในแต่ละกลุ่มหลักสูตรนั้นแบ่งหลักสูตรย่อยได้เป็น 3 ประเภท

    1)  หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งแรก (Initial course)

    2)  หลักสูตรการฝึกทบทวนตามวาระ (Recurrent course)

    3)  หลักสูตรสำหรับผู้ขาดการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (Refresher course) 

หลักสูตร CRM ที่จัดทำโดยสถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบินของไทยนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการบินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากทั้ง กพท. และองค์กรระหว่างประเทศอย่าง IATA ในราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าสำหรับผู้อบรมหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบินอย่างแน่นอน


*******************


 

Unlock your potential with the right skills

 

Everyone has pre-conceived ideas of what constitutes an efficient, safe and harmonious working environment. And since each person with his or her personal values and ideas impact each other, the need to understand one another and the context of our environment become crucial. Crew Resource Management (CRM) is defined by the United Kingdom Civil Aviation Authority as:

 

"A management system which makes optimum use of all available resoures (equipment, procedures and people) to promote safety and enhance the eficiency of fight operations*.

 

It encompasses a wide range of knowledge, skills and attitudes including communication, situational awareness, problem solving, decision making and teamwork. CRM is concerned with the cognitive and interpersonal skills to manage the flight within an organized system. Cognitive skills are defined as the mental process used for gaining and maintaining situational awareness for solving problems and for making/taking decision.

 

CRM focuses on major soft skills that increases human performance and reduces risks of mishaps in many areas in what we do everyday. Originally developed for flight crew referred to as (Cockpit Resource Managemant). The term "Cockpit Resource Management" (later generalized to "Crew Resource Management" was coined in 1979 by NASA psychologist, John Lauber.

 

Since then CRM has expanded into other industries and has proven results in the improvements of operation's safety and overall efficiencies of working team members. CRM is a versatile management system that can be adapted and applied in many field of expertise. Moreover, the concept of CRM itself may be applied to oneself for personal growth and development.

ผู้เขียน  :  ชลฐิตา  มุกดาหาร (ภาษาไทย)

                ภควัชร  พัฒนศร    (English)  

bottom of page