top of page
IATA-Training_ATC_284x284px.png

หลักสูตร IATA Overview of the Air Transportation System 
(E-Learning)

*  หลักสูตรออกแบบตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก IATA (IATA Certified Course)

       ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศเข้ามามีบทบาทในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากสะดวกรวดเร็วและยังเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอุตสาหกรรมการบินหรือบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการการขนส่งทางอากาศจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานระบบการขนส่งทางอากาศเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง และสามารถนำความรู้พื้นฐานด้านระบบการขนส่งทางอากาศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

       DAA จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมรูปแบบ E-Learning หลักสูตร IATA, Overview of the Air Transportation System ขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการบินและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยต่อไป

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน

 • นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านระบบการขนส่งทางอากาศเบื้องต้น

 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการบินมาก่อน

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ห้องเรียน Online ผ่านโปรแกรม Zoom

 • รับฟังการบรรยาย

 • Workshop

 • Case study

 • ทำแบบทดสอบ

วิทยากร

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์

 • คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการ สถาบันการบิน ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

 • อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน

 • วิทยากร ICAO, IATA เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการบินและการจัดการการขนส่งทางอากาศ

ระยะเวลาการฝึกอบรม        3     วัน    เวลา 09:00 - 12:00 น.

ค่าลงทะเบียน                       10,000.-    บาท

    

bottom of page