top of page

IATA Travel Pass


ที่มา: https://bit.ly/3wFrr69


เนื้อหาการฟังจาก การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ DPU ICBISS 2021 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบ Zoom Application) โดยคุณ Louis Moser, Area Manager, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar of IATA ในหัวข้อ "Digital Contactless Travel"


IATA ได้พัฒนาแอป Travel Pass สำหรับนักเดินทางในยุคโควิด-19


สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสายการบินทั่วโลก ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “IATA Travel Pass” ขึ้น ซึ่งเป็นเอกสารการเดินทางในรูปแบบใหม่ด้วยหนังสือเดินทางดิจิทัล เพื่อให้การเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการนำเข้าของโควิด-19 มีความสะดวกสบาย และลดขั้นตอนอันยุ่งยากหลายอย่าง เช่น เอกสารในรูปแบบกระดาษ หรือการกักตัว เป็นต้น


IATA Travel Pass เป็นแอปที่บันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารแต่ละคน ตั้งแต่การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจเชื้อ การรับวัคซีน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก นักเดินทางสามารถจัดการข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ในรูปแบบดิจิทัล


ที่มา: www.iata.org


การทำงานของแอปมีขั้นตอนสำคัญ เช่น รับหลักฐานผลการตรวจ และการฉีดวัคซีน ยืนยันผลว่าตรงกับระเบียบและข้อกำหนดในการเดินทางในประเทศปลายทาง จากนั้นจะมีการส่งต่อผลตรวจและการรับวัคซีนไปยังสายการบินและหน่วยงานภาครัฐ


โครงการนำร่อง IATA Travel Pass ได้รับการตอบรับจากหลายสายการบินในไทย เช่น ไทยเวียตเจ็ท การบินไทย และไทยสไมล์ เป็นต้น โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศ โดยสร้างความมั่นใจแก่รัฐบาลในการเปิดพรมแดนอีกครั้งอย่างปลอดภัย ซึ่ง IATA Travel Pass จะช่วยให้นักเดินทางสามารถตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสาธารณสุข


Travel Pass ของ IATA นี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจในการเดินทางที่ปลอดภัย โดยใช้การจดจำใบหน้า แทนหนังสือเดินทางและบัตรขึ้นเครื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับของประเทศปลายทาง ทั้งยังทำให้หน่วยงานภาครัฐมั่นใจและเชื่อถือในสถานะหรือผลตรวจเชื้อนั้นด้วย ส่งผลให้การเดินทางราบรื่นไร้สัมผัสตลอดการเดินทาง


ที่มา: www.iata.org

97 views0 comments

Comments


bottom of page