หลักสูตร IATA Aviation Law: Fundamentals  (Online)

*  หลักสูตรออกแบบตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก IATA (IATA Certified Course)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- บุคลากรในอุตสาหกรรมด้านการบิน 
- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องกฎหมายการบิน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบิน

รูปแบบการฝึกอบรม

-  ห้องเรียน Online ผ่านโปรแกรม Zoom

-  การบรรยาย (Lecture)

-  การฝึกปฏิบัติ  (Workshop)

-  กรณีศึกษา  (Case study)

-  การทดแบบทดสอบ (Test)

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่  1

-   International Conventions & ICAO
-  Annexes to the Chicago Convention

วันที่  2

-  Aviation Safety and Security 
-  Freedoms of the Air 

วันที่  3

-  International Air Law: Liability  
-  ทำแบบทดสอบ IATA Online (หลังสอบผ่านผู้เรียนสามารถรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ได้ทันที)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก IATA Website  ที่ https://www.iata.org/en/training/courses/aviation-law-fundamentals/tall21/en/

ควบคุมการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดย:

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์

•   คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•   อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน
•   วิทยากร ICAO, IATA เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (https://cadt.dpu.ac.th/watana.html)

ระยะเวลาการฝึกอบรม        3     วัน

ค่าลงทะเบียน                       12,000.-    บาท  “Early Bird 9,900 บาท”  (จำนวนจำกัด)

สมัครได้ที่       

© 2020  Dhurakij Pundit University Aviation Academy (DAA)  All Rights Reserved