top of page
IATA-Training_ATC_284x284px.png

หลักสูตร IATA Aviation Law: Fundamentals  (Online)

*  หลักสูตรออกแบบตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก IATA (IATA Certified Course)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรในอุตสาหกรรมด้านการบิน 

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องกฎหมายการบิน

 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบิน

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ห้องเรียน Online ผ่านโปรแกรม Zoom

 • การบรรยาย (Lecture)

 • การฝึกปฏิบัติ  (Workshop)

 • กรณีศึกษา  (Case study)

 • การทดแบบทดสอบ (Test)

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่  1

 • International Conventions & ICAO

 • Annexes to the Chicago Convention

วันที่  2

 • Aviation Safety and Security 

 • Freedoms of the Air 

วันที่  3

 • International Air Law: Liability  

 • ทำแบบทดสอบ IATA Online (หลังสอบผ่านผู้เรียนสามารถรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ได้ทันที)

ควบคุมการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดย:

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์

•   คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•   อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน
•   วิทยากร ICAO, IATA เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (https://cadt.dpu.ac.th/watana.html)

ระยะเวลาการฝึกอบรม        3     วัน

ค่าลงทะเบียน                       12,000.-    บาท  “Early Bird 9,900 บาท”  (จำนวนจำกัด)

   

bottom of page