© 2020  Dhurakij Pundit University Aviation Academy (DAA)  All Rights Reserved

DAA  ACADEMY

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Your Future Begins Here

หลักสูตรที่จะถึง

(Thai) IATA Introduction to Safety Management Systems
DAA Training

ปฏิทินฝึกอบรม

line-messenger-logo-F9E667D0A2-seeklogo.

ADD Line ID: @daa_dpu

  • Facebook Icon

DAA on Facebook

DPU Flight Simulator update

การทดสอบคุณวุฒิพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่   

วิทยากรและผู้ประกาศข่าว

น.อ.ดร.วีรชน  นรานุต

Train the Trainer

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ

พัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านการบินเพื่อความสำเร็จในอาชีพของคุณ ผ่านการฝึกปฏิบัติและสถานการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิของ DAA

หลักสูตร   5   วัน

วิทยากร ICAO ด้านความปลอดภัย

ปรีชา  สุขชัย

IATA Aviation Security Awareness

เน้นการสร้างความตระหนักแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ที่มีต่อการปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักสูตร   5   วัน

ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมสายการบิน

วิรัลภัทร  งามราศรี

IATA Introduction to Safety Management Systems (SMS)

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจด้านมาตรฐานและความปลอดภัยทางการบิน เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตร   4   วัน

บริการอื่นๆ

แพคเกจให้เช่า Mock-up 

เพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ

เริ่มต้น                             42,000+   บาท

สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้และเดินทางร่วมไปกับเรา ในห้องเรียนจำลองเสมือนจริงจากเครื่องบิน Airbus A-300 ที่สนับสนุนทุกโอกาสทางธุรกิจของคุณ

แพคเกจให้เช่าสถานที่

เพื่องานสัมมนาและฝึกอบรม

เริ่มต้น                               4,500+   บาท

บริการให้เช่าห้องฝึกอบรมเพื่องานและธุรกิจของคุณ รองรับกลุ่มขนาดเล็ก (ไม่เกิน 30 คน) ขนาดกลาง (ไม่เกิน 50 คน) และขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 100 คน)

เครื่องฝึกบินจำลอง Cessna 172

และ Boeing 737-800

* ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายการตลาด DAA 

บริการให้เช่าและรับจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์

ฝึกบินจำลอง Cessna 172 และ Boeing 737-800 ของ DAA ให้บริการสำหรับลูกค้าทั่วไป ลูกค้าองค์กร และโรงเรียนการบิน

ข่าวสารสถาบัน